Wiedza, doświadczenie,

CRBR, czyli kolejny obowiązek dla przedsiębiorców

dodano: 2019-10-14
-

Z dniem 13 października 2019 r. weszły w życie przepisy o Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR), czyli systemie teleinformatycznym służącym przetwarzaniu informacji o beneficjentach rzeczywistych spółek, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką.

Jest to kolejny obligatoryjny rejestr dla przedsiębiorcy, którego lekceważenie może skutkować nałożeniem kary pieniężnej na spółkę w wysokości do 1 miliona złotych, a o istnieniu którego niestety wie niewielu. Czy jest to kara adekwatna? Oceńcie sami. Jeśli będą Państwo potrzebować wsparcia przy realizacji tego obowiązku, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

 

Kim jest beneficjent rzeczywisty spółki?

To osoba fizyczna lub osoby fizyczne:

 • sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę, lub
 • w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna.

W przypadku spółki - osoby prawnej, innej niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, podlegającym wymogom ujawniania informacji na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego, beneficjentem rzeczywistym spółki jest:

 • osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem spółki, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
 • osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym  spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 • osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji spółki, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 • osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad spółką przez posiadanie w stosunku do niej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), lub
 • osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze w organach spółki w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w powyższych punktach oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Ustawa definiuje jeszcze 2 przypadki, w których instytucje obowiązane identyfikują beneficjentów rzeczywistych swoich klientów:

 1. w przypadku klienta, który jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wobec którego nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na sprawowanie kontroli nad nim przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne przyjmuje się, że taki klient jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym,
 2. w przypadku klienta będącego trustem przyjmuje się, że beneficjentem rzeczywistym jest założyciel, powiernik, nadzorca (jeśli został ustanowiony), beneficjent trustu i/lub inna osoba, która sprawuje kontrolę nad trustem.

Jakie dane zawiera CRBR?

Do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji są obowiązane spółki:

 • komandytowe,
 • jawne
 • komandytowo-akcyjne,
 • z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • proste spółki akcyjne (od 1 marca 2020 r.)
 • akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623).

Informacje podlegające zgłoszeniu do Rejestru obejmują:

1) dane identyfikacyjne spółki

a) nazwę (firmę),

b) formę organizacyjną,

c) siedzibę,

d) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,

e) NIP;

 a także:

2) dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki:

a) imię i nazwisko,

b) obywatelstwo,

c) państwo zamieszkania,

d) numer PESEL albo datę urodzenia - w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL,

e) informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.

Termin składania zgłoszeń do CRBR

Powyższe  informacje należy zgłosić do Rejestru nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu spółek do Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku zmiany przekazanych informacji - w terminie 7 dni od ich zmiany. Co ważne, do biegu terminów, o których mowa powyżej, nie wlicza się sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

Przetwarzanie informacji o beneficjentach rzeczywistych zgromadzonych w Rejestrze odbywa się bez wiedzy osób, których informacje te dotyczą. Spółki, które na dzień 13 października były wpisane do KRS, muszą dokonać zgłoszenia do 13 lipca 2020 roku.

 Kto odpowiada za wpis do CRBR i jego aktualizacje?

Obowiązek dokonania zgłoszenia spoczywa na osobach uprawnionych do reprezentacji spółki, np. komplementariuszach oraz członkach zarządów. Mają oni obowiązek podejmować wszelkie starania, z zachowaniem należytej staranności, w celu wskazania beneficjenta. Zgłoszenia do CRBR dokonuje się nieodpłatnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej,  w formie dokumentu elektronicznego, zgodnie ze wzorem udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Zgłoszenie jest opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz zawiera oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia do Rejestru o prawdziwości informacji zgłaszanych do Rejestru.

 

 

     Podstawa prawna

     Utworzenie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych stanowi realizację przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (tzw. IV dyrektywa AML). Przepisy Unii Europejskiej zobowiązują państwa członkowskie do przechowywania informacji na temat beneficjentów rzeczywistych w centralnym rejestrze oraz do udostępniania tych informacji właściwym organom i jednostkom analityki finansowej, a także podmiotom zobowiązanym (w ramach stosowania środków należytej staranności wobec klienta).

      W Polsce podstawą funkcjonowania CRBR jest ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2019 poz. 1115, z późn. zm.), która implementuje przepisy IV dyrektywy AML.Napisz do nas

COMPERTUS Biuro Rachunkowe i Kancelaria Doradcy Podatkowego dr Katarzyna Pawłowska
62-020 Swarzędz, os. M. Mielżyńskiego 97/6
61-062 Poznań, ul. Mścibora 8 II piętro
+48 608-456-970, +48 500-721-468
+48 (61) 65-32-606
Projekt i wykonanie BerMar multimedia