Logo
Facebook Napisz do nas Mapa witryny
Kancelaria Doradcy Podatkowego COMPERTUS Katarzyna Pawłowska
potęga wiedzy i doświadczenia
Start
O firmie
Oferta Usług
Poradnik Podatnika
Kontakt
Jak uzyskać akceptację na przesyłanie e-faktur?
Strona główna  >   Poradnik Podatnika  >   Jak uzyskać akceptację na przesyłanie e-faktur?

„ (…) w myśl z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

(…) Zgodnie z § 3 ust. 1 tego rozporządzenia (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r., w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej), faktury mogą być przesyłane, w tym udostępniane, w formie elektronicznej w dowolnym formacie elektronicznym, pod warunkiem uprzedniej akceptacji tego sposobu przesyłania faktur przez odbiorcę faktury, zwanej dalej "akceptacją". W myśl § 6 cyt. rozporządzenia, faktury przesłane drogą elektroniczną są przechowywane w podziale na okresy rozliczeniowe w dowolny sposób zapewniający:

1. autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich wystawienia do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego;

2. łatwe ich odszukanie;

3. organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej na żądanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, bezzwłoczny dostęp do faktur.

Z wyżej zacytowanych przepisów wynika, że obecnie obowiązujące regulacje prawne dopuszczają możliwość przesyłania faktur w formie elektronicznej (…) pod warunkiem uprzedniej akceptacji przez odbiorcę przesyłania faktur w formie elektronicznej. W/w przepisy nie wskazują konkretnego sposobu, w jakim akceptacja ta ma być dokonana, wprowadzając jedynie wymóg wyrażenia, a więc uzewnętrznienia, akceptacji w formie pisemnej lub elektronicznej (…). Sąd podkreślił także, że „ (…) nie ma możliwości elektronicznej wysyłki faktur, jeśli wcześniej nie uzyska się potwierdzenia od odbiorcy, że akceptuje taką metodę ich przesyłania.

 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 17 lutego 2012 r., sygn. akt I SA/Kr 2184/11

biuro rachunkowe Swarzędz, biuro rachunkowe Poznań, usługi księgowe Swarzędz, doradztwo podatkowe Swarzędz, doradztwo podatkowe Poznań, księgowa Swarzędz, księgowa Poznań, zakładanie firm i spółek

Dodatkowe informacje
Na górę
Drukuj
Kontakt
COMPERTUS Katarzyna Pawłowska
Biuro Rachunkowe Doradcy Podatkowego
62-020 Swarzędz, os. M. Mielżyńskiego 97/6
61-062 Poznań, ul. Mścibora 8 II piętro
tel. +48 608 456 970, +48 500-721-468
fax. +48 (61) 65-32-606
Doradca Podatkowy
Projekt i wykonanie BerMar multimedia