Poradnik Podatnika

» Zaliczka w eksporcie a stawka VAT 0%
"(...)Mając na uwadze przepisy prawa należy stwierdzić, że w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. możliwe jest zastosowanie stawki VAT 0% w eksporcie towarów w przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę zaliczki, pod warunkiem..."
» Kiedy występuje WDT (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów)?
Mając na uwadze przepisy prawa, należy wskazać, że jeżeli w przedmiotowej sprawie nastąpiło rzeczywiste przemieszczenie towarów z terytorium Polski na terytorium Rumunii, w celu...
» Czy opłata za studia przedsiębiorcy stanowi koszt podatkowy?
(...) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, czyli wszelkie racjonalnie uzasadnione wydatki związane prowadzoną z działalnością gospodarczą.
» Czy wydatki związane ze spotkaniem biznesowym są kosztem podatkowym?
Zdaniem WSA (...) "reprezentację" należy zatem postrzegać jako wszelkie działania związane z tworzeniem wizerunku przedsiębiorcy, utrzymywaniem dobrych relacji z kontrahentami, które wprawdzie nie są konieczne dla osiągania przychodu lub zabezpieczenia jego źródła, ale sprzyjają temu celowi, są z nim w sposób pośredni powiązane.
» Jak anulować fakturę?
Podatnik wystawia fakturę w przypadku sprzedaży towaru lub usługi oraz w przypadku otrzymania zaliczki przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi. Przez wystawienie faktury należy rozumieć jej sporządzenie oraz przekazanie innemu podmiotowi, a przez to wprowadzenie faktury do obrotu prawnego.
» Jak dokumentować usługi, których miejscem świadczenia jest inny kraj niż Polska?
Obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług powstaje z chwilą wykonania usługi, a jeśli wykonanie usługi powinno być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w siódmym dniu, licząc od dnia wykonania usługi.
» Jak prawidłowo ewidencjonować zakup towarów handlowych w PKPiR?
Z przepisów zawartych w § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 ze zm.) wynika, iż zakup materiałów podstawowych oraz towarów handlowych musi być wpisany do księgi (...) niezwłocznie po ich otrzymaniu,
» Jak uzyskać akceptację na przesyłanie e-faktur?
(...) Zgodnie z § 3 ust. 1 tego rozporządzenia (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r., w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej), faktury mogą być przesyłane, w tym udostępniane, w formie elektronicznej w dowolnym formacie elektronicznym, pod warunkiem uprzedniej akceptacji tego sposobu
» Jak określić wartość początkową samochodu wniesionego aportem do firmy podatnika?
Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Chcąc ustalić wartość początkową samochodu wnoszonego aportem do firmy, podatnik ma dwie możliwości wyceny: wg ceny nabycia oraz wg cen rynkowych.
» Czy można zaliczyć do kosztów podatkowych stratę z tytułu zbycia wierzytelności?
Stosownie do przepisów art. 23 ust. 1 pkt 34 ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów strat z odpłatnego zbycia wierzytelności, chyba że wierzytelność ta uprzednio na podstawie art. 14 została zarachowana jako przychód należny. Strata ze sprzedaży wierzytelności ma swoje "źródło" w przychodzie należnym (opodatkowanym), który jednak nie został uzyskany. Przychodu ze sprzedaży wierzytelności nie zalicza się zatem do przychodów podatkowych,