Logo
Facebook Napisz do nas Mapa witryny
Kancelaria Doradcy Podatkowego COMPERTUS Katarzyna Pawłowska
potęga wiedzy i doświadczenia
Start
O firmie
Oferta Usług
Poradnik Podatnika
Kontakt
Aktualność "Diety przedsiębiorcy jako koszt uzyskania przychodów"

Diety przedsiębiorcy jako koszt uzyskania przychodów

„ (…) Wnioskodawca prowadzi w Polsce działalność gospodarczą w zakresie usług konstrukcyjnych, doradztwa technicznego. Ewidencja księgowa prowadzona jest w formie podatkowej księgi przychodów rozchodów. Zainteresowany świadczy usługi w Niemczech dla firmy z Niemiec, z którą podpisał umowę o współpracę. (…) Podróże z miejsca zamieszkania (Polska) do miejsca świadczenia usług (Niemcy) odbywają się samochodem prywatnym kilka razy w tygodniu. Wnioskodawca prowadzi ewidencję przebiegu pojazdu. W miejscu świadczenia usług nie ma zapewnionego wyżywienia.

(…) zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

(…) wartość diet z tytułu podróży służbowych może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, ponieważ są one kosztami poniesionymi w celu osiągnięcia przychodów i bezpośrednio związane z prowadzeniem przeze mnie działalności gospodarczej.

Zgodnie z paragrafem 14.3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów podstawą ujęcia w pkpir diet z tytułu wyjazdów służbowych jest dowód wewnętrzny.

W związku z ciągłymi wyjazdami (5 razy w tygodniu - poniedziałek - piątek) Wnioskodawca sporządza jeden dowód wewnętrzny na koniec miesiąca na podstawie zbiorczego zestawienia określającego: imię i nazwisko, cel podróży, nazwę miejscowości docelowej, liczbę godzin i dni przebywania w podróży służbowej (data i godzina wyjazdu oraz powrotu), stawkę i wartość przysługujących diet.

W myśl (…) art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy wynika, że osobom prowadzącym działalność gospodarczą przysługuje prawo uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodów wartości diet za czas podróży służbowych w ramach określonego limitu, tzn. do wysokości diet przysługujących pracownikom. Zakresem omawianego unormowania zostały więc objęte osoby prowadzące działalność gospodarczą bez żadnych wyłączeń podmiotowych i przedmiotowych. W szczególności przepis ten nie przewiduje żadnych ograniczeń kręgu osób uprawnionych ze względu na rodzaj lub miejsce wykonywania czynności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, ani też nie rozróżnia wyjazdu służbowego w celu zawarcia umowy o świadczenie usług, dokonania zakupu środka trwałego czy świadczenia usługi w wykonywaniu zawartej umowy. Jedyne ograniczenie ustanowione tym przepisem odnosi się do limitu wartości, która może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. Ustawodawca wyłącza bowiem z kosztów wartość diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą, ale tylko w części przekraczającej wysokość diet przysługujących pracownikom.

Zasadniczą przesłanką decydującą o kwalifikacji danego wyjazdu jako podróży służbowej jest jej związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dlatego też za podróż służbową należy uznać bezpośrednie wykonywanie przez przedsiębiorcę zadań związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą poza siedzibą firmy, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

Mając powyższe na uwadze, w przypadku odbywania przez Wnioskodawcę zagranicznych podróży służbowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, diety związane z tymi podróżami mogą być zaliczone w ciężar kosztów uzyskania przychodów tejże działalności, jednakże wyłącznie w części nieprzekraczającej wysokości diet przysługujących pracownikom, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra, tj. dla podróży zagranicznych – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991 ze zm.).

(…) na udokumentowanie zapisów w księdze, dotyczących niektórych kosztów (wydatków), mogą być sporządzone dokumenty zaopatrzone w datę i podpisy osób, które bezpośrednio dokonały wydatków (dowody wewnętrzne).

 Dowody wewnętrzne dotyczące rozliczenia kosztów podróży służbowych pracowników oraz wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących powinny zawierać co najmniej następujące dane: imię i nazwisko, cel podróży, nazwę miejscowości docelowej, liczbę godzin i dni przebywania w podróży służbowej (data i godzina wyjazdu oraz powrotu), stawkę i wartość przysługujących diet.

Reasumując (…) Wnioskodawca ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów diety z tytułu zagranicznej podróży służbowej. Podstawą do ujęcia kosztów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów jest dowód wewnętrzny. Zainteresowany może ująć w podatkowej księdze przychodów i rozchodów wartość diet na koniec miesiąca jednym dowodem wewnętrznym, sporządzonym na podstawie zbiorczego zestawienia określającego: imię i nazwisko, cel podróży, nazwę miejscowości docelowej, liczbę godzin i dni przebywania w podróży służbowej, stawkę i wartość przysługujących diet.

 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 6 października 2011 r.,
nr ILPB1/415-875/11-2/AMN


DATA PUBLIKACJI: 2012-03-29 » Pozostałe aktualności
Na górę
Drukuj
Kontakt
COMPERTUS Katarzyna Pawłowska
Biuro Rachunkowe Doradcy Podatkowego
62-020 Swarzędz, os. M. Mielżyńskiego 97/6
61-062 Poznań, ul. Mścibora 8 II piętro
tel. +48 608 456 970, +48 500-721-468
fax. +48 (61) 65-32-606
Doradca Podatkowy
Projekt i wykonanie BerMar multimedia